Εκτύπωση

Γενικοί Όροι Πώλησης

Αγαπητοί πελάτες,

Η ABM HELLAS και οι συνεργάτες της, σας ευχαριστούν για την προτίμηση στην εταιρία μας.

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

1. ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα της ABM HELLAS είναι εγγυημένα αναφορικά με την ποιότητα και τη διάρκεια στο χρόνο. Παρακαλούμε ζητήστε σχετικά έντυπα εγγύησης – πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

Παραδόσεις εμπορευμάτων γίνονται με φορτηγά της εταιρίας μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. – 19:00μ.μ Στην έδρα της ABM HELLAS μπορείτε να παραλαμβάνετε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. – 15:00μ.μ

ΠΡΟΣΟΧΗ: H παράδοση της παραγγελίας πραγματοποιείται εντος εβδομάδας μετά την οριστική επιβεβαίωση της.

Η ABM HELLAS παραδίδει εντός Αττικής. Για παραδόσεις εκτός Αττικής επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων για το έξτρα κόστος. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων ο πελάτης ή εκπρόσωπός του οφείλει να παρευρίσκεται στον χώρο της παραλαβής, για την επιβεβαίωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα παραδίδονται σε χώρο με ευχέρεια πρόσβασης. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις παρακαλώ να συμπληρώνεται το έντυπο διευκρινιστικών στοιχείων παράδοσης.

3. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Κάθε παραγγελία για να έχει ισχύ θα πρέπει να καταβληθεί το 30% της αξίας των εμπορευμάτων. Για ειδικές παραγγελίες των προϊόντων, τα οποία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, απαιτείται το 50% της αξίας των εμπορευμάτων. Οποιαδήποτε προκαταβολή δεν ισχύει χωρίς επίσημη απόδειξη της ABM HELLAS. Η εξόφληση της αξίας της παραγγελίας γίνεται, είτε κατά την παράδοση, είτε πριν την παράδοση με κατάθεση στους εξής λογαριασμούς τραπεζών:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5115-020852-321

ALPHA BANK: 185002320001326

Στην περίπτωση κατάθεσης παρακαλείστε όπως ενημερώσετε το λογιστήριο της εταιρίας μας, αποστέλλοντας με φαξ την απόδειξη κατάθεσης (αριθμός φαξ: 210 5596902 ή 210 5596235). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξόφληση της παραγγελίας μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τον εκπρόσωπο πωλήσεων της ABM HELLAS, καθώς δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η παράδοση.

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην έδρα της ABM HELLAS, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. – 15:00μ.μ, κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με την εταιρία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιστροφές ειδικών παραγγελιών και προϊόντων προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Κάθε άλλη αναφορά σε λοιπά έντυπα της εταιρείας για επιστροφές προϊόντων δεν έχει καμία ισχύ.

5. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δευτέρα & Τετάρτη: 09:00π.μ. – 16:00μ.μ.

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09:00π.μ. – 20:00μ.μ.

Σάββατο: 09:00π.μ. – 15:00μ.μ.

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

1. Η Επί πιστώσει πώληση γίνεται με άτοκη πίστωση του συμφωνηθέντος και αναγραφομένου στο παρόν παραστατικό τιμήματος για τ30 ημέρες από την παράδοση των εμπορευμάτων στο μεταφορέα που αποτελεί άμεσο αντιπρόσωπο – προστηθέντα του αγοραστή και λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του. Με την πάροδο της 30ης ημέρας χωρίς την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, ο αγοραστής καθίσταται αυτομάτως και άνευ οχλήσεως υπερήμερος, οφείλοντας στην πωλήτρια τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για το σύνολο του συμφωνηθέντος και αναγραφομένου στο παρόν παραστατικό τιμήματος, μη αποκλειομένης περαιτέρω ευθύνης του για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της πωλήτριας από την υπερημερία του.

2. Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση από τον αγοραστή του συμφωνηθέντος και αναγραφομένου στο παρόν παραστατικό τιμήματος, τα πωληθέντα εμπορεύματα ανήκουν στην κυριότητα της πωλήτριας, ανεξαρτήτως αν έχει την κατοχή τους ο αγοραστής.

3. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει άμεσα τα πωληθέντα εμπορεύματα και να εκφράσει εγγράφως (με φαξ ή e-mail) τις τυχόν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις του στην πωλήτρια εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, μετά την πάροδο της οποίας λογίζεται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν ανεπιφυλάκτως από τον αγοραστή και ανταποκρίνονται πλήρως στις συμφωνηθείσες ποιότητα, ποσότητα και προδιαγραφές. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων, με δαπάνες του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την παράδοσή τους στον μεταφορέα, και υπό τον όρο της ανωτέρω εγγράφου ειδοποίησης της πωλήτριας εντός της παραπάνω προθεσμίας των 15 ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα.

4. Τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι οι εγκαταστάσεις / αποθηκευτικοί χώροι της πωλήτριας.

5. Χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων στον μεταφορέα.

6. Ο κίνδυνος, η ευθύνη και οι δαπάνες της μεταφοράς ανήκουν αποκλειστικά στον αγοραστή. Από την παράδοση στον μεταφορέα, ο αγοραστής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά ακόμα και για την τυχαία ή/και από ανωτέρα βία απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των παραδοθέντων εμπορευμάτων.

7. Γενικώς, ο μεταφορέας αποτελεί άμεσο αντιπρόσωπο – προστηθέντα του αγοραστή και λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του. Η υπογραφή του μεταφορέα ή προστηθέντος του στο παρόν παραστατικό ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την πώληση παραστατικό δεσμεύει πλήρως τον αγοραστή και λογίζεται ότι έγινε κατόπιν εντολής του, στο όνομα και για λογαριασμό του.

8. Οι παρόντες όροι διέπουν και εφαρμόζονται πλήρως σε οποιαδήποτε πώληση εμπορεύματος, ακόμα και αν αυτή γίνεται για τοποθέτηση στην έκθεση του αγοραστή ή εν γένει για δειγματισμό από τον αγοραστή.

9. Επιπλέον, στην περίπτωση που η πώληση γίνεται για τοποθέτηση στην έκθεση του αγοραστή ή εν γένει για δειγματισμό από τον αγοραστή, ο αγοραστής απαγορεύεται ρητώς να κάνει άλλη χρήση των πωληθέντων εμπορευμάτων και κυρίως να τα μεταπωλήσει σε τρίτους.

10. Σε περίπτωση που η πωλήτρια διαθέτει στον αγοραστή δωρεάν εμπορεύματα ή άλλα υλικά δειγματισμού (όπως ενδεικτικά καρτέλες κλπ) για τοποθέτηση στην έκθεση του αγοραστή ή εν γένει για δειγματισμό από τον αγοραστή, η διάθεση αυτή συνιστά χρησιδάνειο και η πλήρης κυριότητα των χρησιδανεισθέντων εμπορευμάτων και υλικών δειγματισμού παραμένει στην πωλήτρια. Ο αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί τα χρησιδανεισθέντα εμπορεύματα και υλικά σε άριστη κατάσταση και να τα επιστρέψει άμεσα στην πωλήτρια, όταν του ζητηθούν.

11. Και στην περίπτωση του ανωτέρω χρησιδανείου για δειγματισμό εφαρμόζονται οι ανωτέρω όροι υπό 3, 4, 5, 6, και 7 όροι για την υποχρέωση ελέγχου του αγοραστή και ειδοποίησης της πωλήτριας, για το δικαίωμα επιστροφής του, για τον τόπο και χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων και υλικών δειγματισμού και μετάθεσης του κινδύνου τους στον αγοραστή, για τις δαπάνες μεταφοράς και επιστροφής, καθώς και για την άμεση αντιπροσώπευση και δέσμευση του αγοραστή από τον μεταφορέα.